Reklamační řád

Obchodní podmínky a tento reklamační řád platí pro nákup v našem internetovém obchodě www.nelton.cz Obchodní podmínky a reklamační řád blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.nelton.cz  je společnost Nelton s.r.o. Kuklenská 1489/5, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. C41847, ičo: 07171421  (dále jen „prodávající“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „NOZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Kontrola zásilky

Při převzetí zásilky je kupujícímu doporučeno překontrolovat stav zásilky. Pokud je při převzetí zjištěno mechanické poškození obalu výrobku či neúplnost zásilky, je kupující povinen za přítomnosti dopravce vyhotovit do přepravních dokladů záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit, případně zboží nepřevzít. V případě zjištění poškození až po převzetí je nutné sepsat s dopravcem (PPL) do tří dnů protokol a s ním nám zaslat zboží zpět.

Odpovědnost za vady prodané věci

Věc je vadná, nemá-li při převzetí vlastnosti stanovené kupní smlouvou (ujednané množství, jakost či provedení). Kupující je povinen si věc prohlédnout co nejdříve o převzetí zboží. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci; na odstranění vady bezplatnou opravou věci; na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy. Jeli vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Záruka za jakost

Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Prodávající poskytuje záruku pouze pro kupujícího, jímž je spotřebitel s tím, že záruční lhůta činí 24 měsíců. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu, resp. od doručení do místa určení uvedeného kupujícím. Je-li na výrobku, jeho obalu nebo v návodu vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití nebo životnost výrobku, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána a které byly v prodejním dokladu vyznačeny. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím. Současně si prodávající a kupující, jímž je spotřebitel sjednávají, že záruční doba u věci použité činí 12 měsíců. Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky a návod na obsluhu zboží (je-li přiložen) a následně se těmito informacemi důsledně řídit. Na vady způsobené nesprávným použitím výrobku, v rozporu s návodem k použití se záruka nevztahuje. Prodávající poskytuje záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list.

Uplatnění reklamace

Za všech okolností se snažíme vyjít kupujícímu vstříc. V případě, že kupující, jímž je spotřebitel objeví na zakoupeném zboží v průběhu záruční lhůty vadu, má právo na reklamaci. Reklamované zboží (včetně kopie dodacího listu, záručního listu, případně i průvodního dopisu) je povinen zaslat se stručným popisem vady a s požadavkem na způsob vyřízení reklamace na naši adresu (viz níže).

Naše adresa pro uplatnění reklamace je:

Nelton s.r.o.

Kuklenská 1489/5

50002 Hradec Králové

Vyřízení reklamace

Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30 dnů od jejího uplatnění, nebyla-li s kupujícím dohodnuta lhůta delší.

   

Kalkulátor

Potřebujete pomoc se sestavením komínu? Vyzkoušejte náš kalkulátor ...

Kontakty

Adresa
Nelton s.r.o., Kuklenská 1489/5, 50002 Hradec Králové


Kontaktní informace
+420 702 172 532