Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v našem internetovém obchodě www.nelton.cz. Obchodní podmínky a reklamační řád blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.nelton.cz  je společnost Nelton s.r.o., se sídlem Kuklenská 1489/5, 500 02 Hradec Králové zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. C41847  (dále jen „prodávající“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „NOZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě na internetové doméně www.nelton a jsou platné a účinné od 31.05.2018

Pro účely těchto obchodních podmínek vymezuje prodávající následující pojmy:

Prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující – je osoba, která odebírá zboží od prodávajícího s tím, že se rozlišuje, zdali se při uzavírání a plnění smlouvy jedná o podnikající fyzickou osobu či právnickou osobu kupujícího, která jedná v rámci své podnikatelské činnosti či zdali se jedná o fyzickou osobu spotřebitele, který nejedná v rámci své podnikatelské činnosti.

Spotřebitel – je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, popř. jiná smlouva, pokud jsou smluvními stranami na jedné straně spotřebitel a na druhé prodávající jakožto podnikatel. Spotřebitelské smlouvy jsou uzavírány v souladu s § 1810 NOZ a násl.


Objednávka

Řádným vyplněním a odesláním objednávky prostřednictvím internetového obchodu kupující potvrzuje seznámení s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem, svůj souhlas s nimi a dále závaznost objednávky. Řádně vyplněná a prostřednictvím internetového obchodu odeslaná, popř. prostřednictvím telefonu učiněná objednávka kupujícího, je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění povinných informací v registračním formuláři. Prodávající si vyhrazuje právo telefonicky ověřit platnost objednávky. O přijetí objednávky bude kupující informován potvrzovacím emailem, který bude zaslán na email uvedený v objednávce. Pokud kupující neobdrží do 24 hod. od odeslání objednávky potvrzovací email, kontaktuje prodávajícího, a to telefonicky nebo emailem.

Uzavření kupní smlouvy

Smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá. Smlouva je uzavřena, jakmile si strany ujednaly její obsah, tj. je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s objednávkou, tedy akceptací objednávky (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Uzavřením kupní smlouvy se kupující zavazuje převzít si objednané zboží a zaplatit za objednané zboží prodávajícímu stanovenou kupní cenu zahrnující i náklady za dopravu a balné. Vlastnické právo k předmětu koupě přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

Dodání zboží realizuje prodávající přes externí společnosti, a to PPL kurýrní službu.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následovně: v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce a bezhotovostně převodem na účet prodávajícího.          

Ceny uvedené v kupní smlouvě jsou platné v době uskutečnění objednávky a jsou uvedeny vč. DPH a všech souvisejících poplatků. Doba trvání akčních cen je do vyprodání zásob, pokud není stanoveno doplňující informací u výrobku jinak. Některé obrázky jsou či mohou být pouze ilustrativní, a to v případě, že dojde ke změně obchodního balení, nebo obalu výrobcem. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Na internetové doméně prodávajícího jsou uvedeny mimo jiné sazby nákladů spojených s balením a dodáním zboží, když tyto sazby platí pouze pro doručování v rámci území ČR. Pakliže bude nezbytné, pro nesoučinnost kupujícího, opakovaně doručit zboží, event. jej doručit jiným způsobem než je uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručením zboží.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od běžné sazby.

Storno objednávky ze strany prodávajícího

V případě nepředvídatelných okolností a technických problémů SW přenosů dat, které nelze ovlivnit, si prodávající vyhrazuje právo objednávku stornovat. Dále si prodávající vyhrazuje právo zrušit objednávku, pakliže výrobce zboží (dodavatel) obsaženého v objednávce ho již nedodává na trh či pokud jsou objednací údaje v objednávce kupujícího neúplné.

Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy

Kupující, kterým je spotřebitel (dále jen „spotřebitel“) má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží, pokud se nejedná ve smyslu § 1837 písm. g) NOZ o zboží v uzavřeném obalu. Spotřebitel je povinen do 14 dnů od odstoupení předat prodávajícímu zboží, které od něj obdržel. Prodávající je povinen do 14 dnů od odstoupení smlouvy vrátit spotřebiteli peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal stejným způsobem (tj. na jím udané číslo bankovního účtu či adresu bydliště). Prodávající vrátí spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Náklady spojené s vrácením zboží nese v souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) NOZ spotřebitel. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá. K zásilce, v níž kupující vrací zboží, musí být přiloženy dokumenty (např. dodací list či faktura), kterými lze vznik kupní smlouvy, a následně právo na odstoupení od takové smlouvy bezpečně prokázat. Podle požadavku spotřebitele může být poskytnuto zboží jiné podle vlastního výběru anebo bude vrácena kupní cena. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel.

Zásilku zašlete na adresu:

Nelton s.r.o.,

Kuklenská 1489/5

50002 Hradec Králové

(doporučeně).

Právo kupujícího na odstoupení od smlouvy

Kupující, který není spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy dle příslušných ustanovení NOZ. K zásilce, v níž kupující vrací zboží, musí být přiloženy dokumenty (např. dodací list či faktura), kterými lze vznik kupní smlouvy, a následně právo na odstoupení od takové smlouvy bezpečně prokázat. Podle požadavku kupujícího může být poskytnuto zboží jiné podle vlastního výběru anebo bude vrácena kupní cena. Zásilku zašlete na adresu

Nelton s.r.o.

Kuklenská 1489/5

50002 Hradec Králové

(doporučeně).

Upozornění

V případě, že zboží bylo kupujícím (i spotřebitelem) již použito a došlo k částečnému, byť minimálnímu opotřebení, tedy k tomu, že užitné vlastnosti vraceného výrobku jsou jinak omezeny, nesplňuje takové zboží podmínku, která je stanovena zákonem. Odstoupením se smlouva od počátku ruší a kupující je tak povinen vrátit zboží ve stavu, v jakém jej kupující obdržel. Pokud kupující vrací výrobek částečně opotřebovaný nebo spotřebovaný, porušil svou povinnost vrátit výrobek ve stavu, v jakém jej zakoupil, když prodávající poskytl výrobek s určitými deklarovanými vlastnostmi, v určité hmotnosti, objemu apod. a jedná se tedy o zboží, které „nemůže být pro svůj charakter vráceno“ (viz čl. 6 odst. 3, třetí odtrh Směrnice 97/7/ES). Důsledkem takového jednání je pak právo prodávajícího, aby ponížil kupní cenu o poměrnou část kupní ceny, která představuje výši škody, která mu tím vznikla. Kupující výslovně souhlasí s tím, aby prodávající ponížil vrácené peněžní prostředky o výši škody dle shora uvedeného, tedy tuto si započetl.

Kupující prohlašuje, že si je vědom, že mu koupí zboží, jež je v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů či firemních log prodávajícího či jiných společností.

Ochrana osobních dat

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Doručení

Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

Na tyto obchodní a reklamační podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní a reklamační podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Odesláním objednávky se rozumí, že kupující bere na vědomí obsah těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu a že s nimi bez výhrad souhlasí. Odchylná ujednání od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě, v takovém případě mají odchylná ujednání přednost před těmito obchodními podmínkami. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění kupujících s tím, že aktuální znění je vždy k dispozici na stránkách internetového obchodu.

Veškerá prezentace zboží umístěna na internetové doméně www.nelton.cz je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně nabízeného zboží; ustanovení § 1732 odst. 2 NOZ se nepoužije.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) NOZ.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupní smlouva je vyhotovena v českém jazyce, stejně tak obchodní podmínky.

Pokud právní vztah mezi prodávajícím a kupujícím založený kupní smlouvou obsahuje zahraniční prvek, pak strany výslovně sjednávají, že jejich vztah se řídí právem českým; tím nejsou dotčena práva na ochranu spotřebitele.

 

Dne 31.05. 2018

   

Kalkulátor

Potřebujete pomoc se sestavením komínu? Vyzkoušejte náš kalkulátor ...

Kontakty

Adresa
Nelton s.r.o., Kuklenská 1489/5, 50002 Hradec Králové


Kontaktní informace
+420 702 172 532